Pipe Jacking

Армос произведува цементни цевки со висока цврстина за примена во ископувања на микротунели со погон (Pipe Jacking). Методот на подземно дупчење со дигалка на цевки овозможува изградба на цевководи или мали тунели без копање на земјата. Овој метод не само што го минимизира копањето на ровот за поставување на новите цевки туку го спречува и нарушувањето на урбаната средина.

Visit our greek website for more details in this product category. 

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ