Трафостаници за енергетски паркови

ARMOS обезбедува целосно префабрикувани згради (или елементи) наменети за проекти за обновливи извори на енергија, како што се ветерни и соларни паркови, постројки за биогас и други специјализирани проекти за E/M градежништво.

Нашата единствена понуда придонесува за побрзо, посилно, поекономично и поодржливо градење, особено за градби лоцирани во области со неповолни услови.

Од 2010 година, испорачавме повеќе од 70 целосни префабрикувани трафостаници за Ветерни паркови во Грција.

Други производи што компанијата ги произведува за овие типови проекти се:

·        Самостојни бетонски подлоги за соларни панели

·        Плочи за третман на отпадни единици

·        Бункерски силоси и L ѕидови за индустријата за биогас

·        Box culvers, канали, рабници, цевки и шахти

ПОВРЗАНИ ПРОЕКТИ