Αναζητείται Πολιτικός Μηχανικός (πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ) για τη θέση του Μηχανικού Έργου/Εργοταξίου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

 

Αρμοδιότητες:

·         Καθημερινή παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων.

·         Συντονισμός και επίβλεψη των συνεργείων και του εργατοτεχνικού προσωπικού.

·         Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών και τους εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές, μελετητές κλπ.) που σχετίζονται με την εκτέλεση των έργων.

·         Στενή παρακολούθηση και έλεγχος των πόρων που δαπανώνται στα έργα.

·         Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Προηγούμενη εμπειρία σε εργοτάξιο είναι επιθυμητή.

·         Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφούς κλάδου.

·         Γνώση Autocad και Office.

Παροχές:

·         Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

·         Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

·         Συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής και δυνατότητες εξέλιξης.

·         Εταιρικό όχημα.

Κωδικός αγγελίας :HR2024003