Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (τίτλος ΑΕΙ/ΤΕΙ) για Μηχανικός Έργου/Εργοταξίου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλίας (γραφεία στην Λάρισα, θέση έργων στην Θεσσαλία).

O ρόλος:

Καθημερινή παρακολούθηση εκτέλεσης έργου.
Συντονισμός και εποπτεία των συνεργείων κατασκευής και του εργατοτεχνικού προσωπικού.
Συνεργασία και επαφή με τμήμα προμηθειών και τους εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές, τεχνικούς πελατών κλπ.) αφορούν την εκτέλεση των έργων.
Στενή παρακολούθηση και έλεγχο των πόρων που δαπανώνται στα έργα.
Απαραίτητα προσόντα:

Ο υποψήφιος είναι επιθυμητό να έχει προηγούμενη εμπειρία σε εργοτάξιο.
Πτυχίο πολιτικού μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφούς κλάδου
Γνώση Autocad
Παροχές:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής και δυνατότητες εξέλιξης
Εταιρικό όχημα
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Κωδικός Αγγελίας:HR2024001