Ευκαιρίες καριέρας

Υπεύθυνος Τμήματος Συντήρησης Εργοστασίου Λάρισας

Η εταιρεία ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε. αναζητά Υπεύθυνο Συντήρησης για τις εγκαταστάσεις στη Λάρισα.

Κύριες αρμοδιότητες τμήματος συντήρησης:

 • Αναπτύσσει και συντονίζει το πρόγραμμα συντήρησης με στόχο τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Οργανώνει και επιβλέπει τις εργασίες επισκευών.
 • Εκτελεί επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό και την επίλυση θεμάτων
 • Έχει την ευθύνη της επάρκειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών και τον έλεγχο και τον συντονισμό των σχετικών παραγγελιών.
 • Παρακολουθεί τα έξοδα και ελέγχει τον προϋπολογισμό για τη συντήρηση
 • Διατηρεί ηλεκτρονικό βιβλίο καταγραφής συντήρησης και συντάσσει αναφορά καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Έχει την ευθύνη εκτέλεσης των νέων έργων που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας του εργοστασίου.
 • Ελέγχει, συντονίζει και αναπτύσσει τους υφισταμένους του με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του εργοστασίου.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη του εργοστασίου με στόχο την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού πολυτεχνικής σχολής, ΤΕΙ ή ισοδύναμου.
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων συντήρησης (πχ ΑΙMMS).

 

Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο email της εταιρείας info@armosprokat.gr σημειώνοντας την θέση για την οποία αιτείστε εργασία.

Είδος Εργασίας:

Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος