Πιστοποιήσεις

Η ΑΡΜΟΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και φέρει σήμα ποιότητας CE για όλα τα προϊόντα της.

Η εταιρία δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, καθώς και για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων της, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 αντίστοιχα.